AuthorKiuru

Nordea tunnusluvut-sovellus ja rootattu puhelin

Käyn kirjoituksessa läpi kuinka saat käyttöönotettua Nordea tunnusluvut-sovelluksen rootatulla Android puhelimella. Esittämäni tapa on vain yksi keino muiden joukossa ja sivun kommenteista löydätte paljon muita neuvoja.

Johdanto

Nordea julkaisi mennellä viikolla uuden tunnusluvut-sovelluksen, joka poistaa kokonaan tarpeen käyttää vanhaa paperista tunnuslukukorttia. Isolle osalle Android-puhelimen omistajista jäi kuitenkin karvas maku suuhun, kun Nordea oli tietoturvauhkaan vedoten estänyt sovelluksen käytön rootatussa Android-puhelimessa. Väitteen tietoturvauhasta tekee hauskaksi se, että tunnetusti Android-puhelinvalmistajat eivät ole ahkerasti päivittäneet vanhoja puhelinmallejaan, vaan he keskittyvät lähinnä uusimpiin puhelinmalleihin ja niiden päivityksiin. Monet ovatkin tästä johtuen joutuneet turvautumaan kolmannen osapuolen kustomoituihin ROMeihin (ei virallinen käyttöjärjestelmä), jotka ovat tuoneet puhelimeen päivittyneemmän Android version, ja näin ollen nimenomaan parantaneet omaa tietoturvaansa. Tunnetuimpana näistä toimii CyanogenMod. Kustomoidun ROMin asennus vaatii puhelimen roottauksen, eli toisin sanoen se antaa käyttäjällensä valtuuden kirjoittaa uuden ROMin vanhan päälle. Korjattu: ROMin ei tarvitse olla rootattu, mutta kyseessä on myös periaate – eikö minulla saisi olla omistamaani puhelimeen kaikkia oikeuksia?

Tunnusluvut-sovellus ilmoittaa seuraavasti rootatun puhelimen
“Laitteesi käyttöjärjestelmä näyttää olevan murrettu. Sovelluksen käyttö ei ole sallittua murretulla käyttöjärjestelmällä tietoturvasyistä.”.

Sama englanninkielisellä käyttöliittymällä:
“Your phone seems to be rooted/jailbroken. Application usage is not allowed with such a device for security reasons.”.

Kuinka kiertää rajoitus?

Xposed Framework

Tällä hetkellä helpoin tapa kiertää rajoitus on käyttää Xposed Frameworkin päälla rakennettua Nordea RootBypasser -moduulia. Ikävänä puolena on se, että Xposed Framework ei toimi uusimmissa Android versiossa, joka rajaa paljon sen käyttöä.

Patch APK

Toinen tapa on noudattaa Razerin julkaisemaa ohjetta, jossa muokataan pois tarkistus itse apk:sta. Ohjeet löydät seuraavan linkin takaa: https://github.com/Razer2015/NordeaTunnusluvut_Patched/wiki/Tunnusluvut-1.5.1-Patch-Instructions.

Kuinka rajoituksen sai kierrettyä vanhoissa versioissa?

Tämä kappale on vanhentunut. Suosittelen ensisijaisesti kokeilemaan edellä mainittuja tapoja.

Android-puhelimessa ei ole mitään suoranaista tapaa tarkistaa onko puhelin rootattu tai ei, joka on hyvä meidän kannalta, jotka haluamme saada Nordean tunnusluvut-sovelluksen toimimaan rootatussa Android-puhelimessa. Alla on ohjeet, kuinka voit kiertää Nordean tunnusluvut-sovelluksen tekemän tarkistuksen rootatussa Android-puhelimesta.

Nordean tunnusluvut-sovellus yrittää etsiä su-binääritiedostoa /system/bin ja /system/xbin hakemistoista, joka kertoo sen onko puhelin rootattu. Yksinkertainen ratkaisu on siis nimetä uudelleen su-tiedoston nimi toiseksi kuin sen oletus on. Ohjeissani se on nimetty subackup nimiseksi.

Testattu:
– CyanogenMod 10.2.0-i9300

Pikaohjeet

Aja seuraavat komennot puhelimen Terminalissa tai adb shellissä, ja nauti Nordea tunnusluvut-sovelluksesta

$ su
$ mount -o remount,rw /system /system
$ cd /system/bin
$ mv su subackup
$ cd /system/xbin
$ mv su subackup
$ mount -o remount,ro /system /system
$ exit

Ohjeet vaiheittain selitettynä

Asenna Terminal Emulator.

Nosta Terminal Emulatorissa käyttöoikeutesi super-käyttäjän tasolle

$ su

Meidän pitää uudelleen nimetä /system-hakemiston alla olevaa tiedostoa. Oletuksena /system on mountattu vain lukuoikeuksilla, joten ensimmäiseksi meidän on lisättävä siihen mukaan myös kirjoitusoikeudet.

$ mount -o remount,rw /system /system

Siirrytään /system/bin-hakemistoon ja muutetaan su tiedoston nimeksi subackup. Sama tehdään myös /system/xbin-hakemiston alle.

$ cd /system/bin
$ mv su subackup
$ cd /system/xbin
$ mv su subackup

Muutetaan /system-hakemistoon takaisin vain lukuoikeudet ja poistutaan hallitusti super-käyttäjän oikeuksista

$ mount -o remount,ro /system /system
$ exit

Tämän jälkeen Nordean tunnusluvut-sovellus ei enää herjaa rootatusta puhelimesta.

Päivitetty: 02.07.2017

Hide Apache server signature

In default Apache write server signatures to HTTP-responses. In production server this is not recommended action, because it gives more attacking area to criminals. Web servers would like to advice themselves and that is the reason why they add their signatures in default to HTTP-responses.

In this post I will show you how to hide unnecessary Apache server signature.

Tested on Ubuntu 14.04 and Ubuntu 12.04.

At beginning

you can watch how your server HTTP-response looks like now. Do HTTP-request e.g. with curl:

$ curl -I http://yourdomain.com

There is your HTTP-header and now you see exactly what all informations Apache gives to client. We still want to limit information of our server from outside.

Hide Apache signatures

At first open Apache configuration file apache2.conf

$ sudoedit /etc/apache2/apache2.conf

Add two lines on below to apache2.conf

ServerTokens Prod
ServerSignature Off

Save file and reload Apache daemon

$ sudo service apache2 reload

Hide also information of PHP

If you are using PHP HTTP-header also contain some information of PHP. Here is the way how to hide it.

Open php.ini

$ sudoedit /etc/php5/apache2/php.ini

In default expose_php is set to On, but now you take it Off

; Decides whether PHP may expose the fact that it is installed on the server
; (e.g. by adding its signature to the Web server header).  It is no security
; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP
; on your server or not.
; http://php.net/expose-php
expose_php = Off

After changes you have to reload Apache

$ sudo service apache2 reload

Now you’re a little further safe.

WordPress quickly upgrade from command line

WordPress has their own guide to upgrade wordpress, but in this post I will show you how I upgrade my all wordpress sites.

I using Ubuntu 14.04 server and I update wordpress from command line.

Backups

Before upgrade we backup our database and wordpress directory.

$ mkdir -p ~/backup
$ mysqldump -u user -p <database name> | gzip -9 > ~/backup/$(date +"%Y%m%d")_wordpress.sql.gz
$ tar -zcvf ~/backup/$(date +"%Y%m%d")_wordpress-dir.tar.gz /home/niko/public_html/

Download wordpress

$ cd /tmp/
$ wget https://wordpress.org/latest.zip
$ unzip latest.zip

Overwrite all new files

Remember change current directory to where wordpress located in your server.

$ cd ~/public_html/
$ cp -avr /tmp/wordpress/* .
$ rm -rf /tmp/wordpress /tmp/latest.zip

Open http://your_domain.com/wp-admin/upgrade.php in a browser and run that script. It makes all needed database conversions. If something fails, you still have your backups in ~/backup/ directory.

Source

http://www.cyberciti.biz/tips/howto-upgrade-wordpress-from-linux-unix-shell-prompt.html

How to install Ruby on Windows

In this post, I’ll tell how you can install Ruby script language on Windows.
This post is made for 64-bits architecture’s, but 32-bits is installing mostly same way.

Download and install

1. Download Ruby 2.0.0 x64 (http://rubyinstaller.org/downloads/).
2. Double click Ruby setup icon, and follow setup wizard to forward. HOX! Remember tap on “Add Ruby executables to your PATH”.
3. When setup is complete, run next command by command line:

> ruby -v

If you got response like: ruby 2.0.0p481, congratulations your Ruby works correctly! If not.. damn, then something went wrong..

Ruby DevKit

Ruby could use some native C/C++ extensions, so we need to install Ruby DevKit to get Ruby working as we would like it work.

Download Ruby development kit (http://rubyinstaller.org/downloads/), and extract it into Ruby path root (C:\Ruby200-x64\DevKit\).

Run next commands on command line:

> cd C:\Ruby200-x64\DevKit\
> ruby dk.rb init
> echo -- C:\Ruby200-x64 >> config.yml
> ruby dk.rb install

Now you should are able to run native C/C++ extensions by Ruby.

Create Puppet module test case less than 5 minutes

In this post, I’ll tell you how to create Puppet module test cases. If you are newbie with Puppet, I recommend you begin by my another post Hello Puppet!.

My using operating system is Xubuntu 14.04 LTS.

Hello Git!

As every project begin in Hello world, by the same way our project begin in Hello Git!

Create directory structure:

$ mkdir -p puppet/modules/git/manifests
$ cd puppet

Create init.pp in manifests:

$ nano modules/git/manifests/init.pp

And write bottom lines in file:

class git {

  package { 'git':
    ensure => 'installed',
  }

}

Run our git module:

$ puppet apply --modulepath modules/ -e 'class {"git":}'

And now git should be installed to our system.

Create test case

Is time to go on and let make our first test case. In web, I have seen many different variations to make this part of post. But I like to make things easiest way as possible, so I’ll show you how to make this part as simplest I know so far.

Goto git module root:

$ cd modules/git

Write necessary gems in Gemfile.

$ nano Gemfile

source 'https://rubygems.org'
puppetversion = ENV.key?('PUPPET_VERSION') ? "= #{ENV['PUPPET_VERSION']}" : ['>= 2.7']
gem 'puppet', puppetversion
gem 'puppetlabs_spec_helper', '>= 0.1.0'
gem 'rspec', '>=3.1.0'
gem 'rspec-puppet'

And bundle install gems:

$ bundle install

Run command rspec-puppet-init, and we got full nicely generated spec directory structure:

$ rspec-puppet-init

 + spec/
 + spec/classes/
 + spec/defines/
 + spec/functions/
 + spec/hosts/
 + spec/fixtures/
 + spec/fixtures/manifests/
 + spec/fixtures/modules/
 + spec/fixtures/modules/git/
 + spec/fixtures/manifests/site.pp
 + spec/fixtures/modules/git/manifests
 + spec/spec_helper.rb
 + Rakefile

Rspec-puppet for some reason miss require puppetlabs_spec_helper. We add it into bottom of file:

$ echo "require 'puppetlabs_spec_helper/rake_tasks'" >> Rakefile

Write some test case. That is the way, how we verify and be sure that our git class contain package git.

$ nano spec/classes/git_spec.rb

require 'spec_helper'

describe 'git', :type => 'class' do
  context 'install git' do
    it { should contain_package('git') }
  end
end

And now we’re able to run our test case. Because we are using Gemfile, is very important to run rake spec with bundle! If you’re not using bundle, you’re not even use Gemfile, so you’re not using your specified gems versions! It isn’t good practice, so use bundle:

$ bundle exec rake spec

/home/niko/.rvm/rubies/ruby-2.1.2/bin/ruby -I/home/niko/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rspec-core-3.1.7/lib:/home/niko/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rspec-support-3.1.2/lib/home/niko/.rvm/gems/ruby-2.1.2/gems/rspec-core-3.1.7/exe/rspec --pattern spec/\{classes,defines,unit,functions,hosts,integration\}/\*\*/\*_spec.rb --color

Finished in 1.06 seconds (files took 0.78309 seconds to load)
1 example, 0 failures

Source

http://puppetlabs.com/blog/the-next-generation-of-puppet-module-testing

© 2019 Niko Kiuru

Theme by Anders NorenUp ↑